Paksi Református Egyházközség

 

 

Kapcsolat

Parókia címe: 7030 Paks, Bajcsy Zs. u. 8.

  Lenkey István lelkész

75/310-331  |  30/8411-053

lenkey.istvan@tolna.net

  Lenkeyné Teleki Mária lelkész

30/8411-058

marialenkey@gmail.com

A Paksi Református Egyházközség számlaszáma: 10918001-00000027-71320006, UniCredit Bank

Hitoktatás

 

Főállású hitoktatóink bemutatkozása


Székely Brigitta vagyok és Csomakőrös a szülőfalum. Kőrösi Csoma Sándor szülőfalujában élni számomra elmondhatatlan érzés. Nagy hatással volt rám mindig az ő élettörténete és most sem tehetem meg, hogy ne említsem nevét, hiszen az egész világon ismerik őt és visszajárnak emléke előtt tisztelegni. Ebben a kisfaluban nevelkedtem, munkálkodtam, Isten Dicsőségére. Gyerekkorom óta ismerem a Hatalmas Istent és élő kapcsolatban vagyok vele. Fiatalnak mondhatom magam, de nagyon tartalmas élet utat tudok a hátam mögött, amelyen mindvégig Isten fogta a kezem és vezetett, megáldott, fejlesztett és szeretetével elhalmozott. Megtapasztalhattam az ige szavát: „Tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál.” (Róma 8, 28.) Hat éve, hogy hittantanárként dolgozom és tapasztalom a Szentlélek rejtélyes, csodálatos munkáját.  Isten a nyáron Paksra vezetett és remélni merem, hogy itt is az áldását kiárasztja munkámra, fogja a kezem és az ő Országának építéséhez egy tégla lehetek. Minden tudásomat megpróbálom, az Isten és a gyülekezet javára fordítani. „Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére.” (Róma 1,16.)

 

 

 

 

Szénégetőné Kovács Katalin vagyok, a Paksi Református Gyülekezet tagja, és hittanoktatója. Férjemmel 2006 óta élünk Pakson, három gyermeket nevelünk. A hitoktatás nem csak a munkám, hanem az Istentől kapott hivatásom, továbbá lelki családom építéséért folytatott elköteleződésem. Hiszem, az Úristen választott ki e feladatra, Ő tesz alkalmassá, és segít meg nap, mint nap, hogy szeretettel, elfogadással és türelemmel tudjak megállni a gyermekek előtt, bizonyságot téve az Úr Jézusba vetett hitemről.

 

Hittanoktatói diplomámat a Pápai Református Teológia hitoktatói szakán, 2007-ben szereztem, majd 2017-ben elvégeztem a Károli Gáspár Református Egyetem református vallástanár-nevelő MA (hittanár-nevelő) mesterképzési szakát, ahol mesterfokozatot, és szakképzettséget szereztem. Emellett elvégeztem a Református Egyház által szervezett, két éves ifjúsági vezetőképzőt, valamint élménypedagógiai képzésen is részt vettem.

 

Gyermekek közötti szolgálatomat 2002-ben kezdtem meg, amikor a Gyöngyösi Református Gyülekezetben konfirmandus órákat tartottam. Ezzel párhuzamosan az otthoni  gyülekezetben(Sződligeti Református Egyházközség) három éven keresztül önállóan tartottam a gyerekeistentiszteleteket.

 

2006-tól mai napig a Paksi Refomátus Gyülekezetben tevékenykedek. Csoportjaim széles palettán megjelennek. Szolgálok, illetve szolgáltam óvodás csoportban, általános iskola minden évfolyamán, valamint a helyi katolikus gimnáziumban. Pár éve részt vettem a konfirmandusok közötti munkában, illetve az ifjúsági csoport vezetésében.

 

Immár 13 éves szolgálat során nagyon jó élmény látni a növekvő gyermekeket, végig követni, hogyan haladnak, vagy éppen megakadnak a hitfejlődés útján. Imádkozom, hogy Isten tegyen alkalmassá továbbra is szolgálatom végzésére, és adjon bölcsességet a gyermekek közötti munkában. Továbbá adja meg a fejlődést, a megújulást, hogy az Ő dicsőségére tudjak élni, és hivatásomat végezni, bízva ígéretében: „...az Úr a te Istened megy veled, nem hagy el téged és nem marad el tőled”(V.Mózes 31:6b).

 

 

 

 

Hitoktatók:

 

Lenkey István lelkész-vallástanár, ált.isk+gimnázium

 

Lenkeyné Teleki Mária lelkész-vallástanár, óvoda+ált.isk+gimnázium

 

Székely Brigitta hitoktató, óvoda+ált.isk+gimnázium

 

Mező Istvánné óvónő, óvoda

 

Szénégetőné Kovács Katalin hittanoktató

 

 

Gyermek istentisztelet vezetők:

 

Felső tagozatos csoport:

 

Lenkeyné Teleki Mária lelkész,

 

Szabó Klára középiskolai tanár.

 

Alsó tagozatos csoport:

 

Székely Brigitta hitoktató,

 

Szénégetőné Kovács Katalin hittanoktató.

 

Óvodás csoport

 

Jegesiné Pataki Piroska tanítónő,

 

Mező Istvánné óvónő.

 

Gócza Leventéné tanítónő,

 

Pappné Szatmári Magdolna pedagógus,

 

 

A paksi iskolai és óvodai református hittanórák helye és időpontja

 

Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és gimnázium:

 

az iskola órarendjébe illesztve történik.

 

Állami iskolák:

 

1. - 8. évfolyamban - órarendben. Helyszín az iskola.

 

Bezerédj Általános Iskola,

 

Deák Ferenc Általános Iskola,

 

II. Rákóczi Ferenc Ált Iskola.

 

A következő óvodákban van református hitoktatás:

 

Eötvös Úti Óvoda,

 

Ifjúság Úti Óvoda,

 

Kishegyi Úti Óvoda,

 

Munkácsi Úti Óvoda,

 

Tolnai Úti Óvoda,

 

Vörösmarty Utcai Óvoda.

 

 

 

Konfirmáció előkészítő alkalmak: csütörtökön és pénteken a gyülekezeti teremben.

Cursillo

 

 

 

Szeretettel meghívunk a református cursillóra! De Colores!

 

 

A cursilló egy háromnapos összejövetel, amely alkalmat kínál a keresztény hit igazságainak megismerésére, személyes megélésére. Tapasztalatok szerint a keresőket és kétkedőket a válaszok megtalálásában segíti, míg a hit útján járóknak megerősítést, feltöltődést, hitük elmélyülését adja. A cursilló (Ejtsd: kurszijjó. Spanyol eredetű szó) magyarul a kereszténységről szóló rövid tanfolyamot jelent.

 

 A cursilló segítségével a vallásosak, de a hittől, egyháztól távol lévők, a maguk módján Istenhívők is meggondolhatják és átélhetik, mi a keresztény megközelítés és válasz életük kérdéseire. Három nap alatt (csütörtök 17:00-tól vasárnap 18:00-ig tart, bentlakással, teljes ellátással) olyan sokat nyújt, amire a legtöbben egy életen át emlékezni fognak. A részvétel térítésmentes, hogy részt vehessenek rajta szűkös anyagi helyzetű emberek is. A cursillókat adományokból fedezzük, lehetőség van a helyszínen való az adakozásra.

 

 A cursilló nem csak a vallásos embereknek való. A cursillót nagyrészt laikusok (nem lelkész egyháztagok) tartják. Mondandója a tapasztalatok szerint a résztvevők nemétől, családi helyzetétől, felekezetétől, korától, képzettségétől és társadalmi helyzetétől függetlenül is érvényes. A három nap alatt megélt hitbeli tapasztalatok nem ritkán kisebb-nagyobb változásokhoz vezetnek a résztvevők életében.

 

 A cursillo inkább lelki élmény, megrendülés a résztvevőknek, mint tudás megszerzése, bár az is. Az ember ráeszmél létének óriási értékére: hogy tudniillik Istennek gyermeke, hogy Isten szeretet és a mennyei Atyánk, aki személyesen megszólít bennünket, és gondot visel ránk . Az ember szeme előtt új világ nyílik meg. Ez a találkozás nem más, mint egy személyes vallásos élmény. Mivel élmény, a cursillót nem lehet könyvekből megtanulni, vagy megmagyarázni. Hogy mi a cursillo, azt csak az érti, aki átélte.

 

 A cursilló, a Biblia alapján, abban is segít eligazodni, hogy mit jelent közösségben élni Istennel a mai világban. A cursilló a tapasztalatok szerint örömöt ad, aktivizálja az embert, éhséget ébreszt az Ige iránt, mely által jobbá válhatunk, és tettekre sarkall, hogy az Úr által adott lehetőségekkel szolgáljunk a világ felé. A cursilló célja, hogy az evangélium (az Istennel való megbékélés örömhíre) a résztvevő megélt valósága legyen. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha az ember személyesen kerül közelebb Istenhez.

 

„Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok” Jakab levele 4.rész 8.vers.

 

 

 

A jelentkezési lap helyszínekkel, aktuális időpontokkal a jelentkezes@refcursillo.hu e-mail címen igényelhető.

 

 

A Cursillon való részvétel személyes ajánlás útján történik. Ha nincs ajánlód, lépj kapcsolatba lelkészeinkkel vagy gondnokunkkal. Egy személyes beszélgetés során sok kérdés tisztázódhat.

 

 A református cursillo honlapja: www.refcursillo.hu

Cursillo hívogató videó

Linkek

 

 

Hasznos, érdekes keresztyén weboldalak:

 

 

Online nézhető filmek: www.keresztenyfilmek.com

 

Letölthető filmek: Bibliai filmek , Egyháztörténeti filmek , Bibliai történetek rajzfilmen

 

Rövid videók: Jóságmérő, A büszkeség, Hokedli, A szőnyeg, Mi a gyülekezet?, Isten tortája, Kényelem, Uram,Uram!,
A megbocsátás ereje, A lufi, ami piros, A szavak ereje, Fogságban, Elveszve és megtalálva, Csodálatos kegyelem, Tudod, hogy miért dícsérem az Urat?!, Pintér Béla- Homokba írva, A hajóból kivetett Jónás története, Szeressed az ellenségeidet!

 

Bibliák, könyvek: Különböző fordítású Bibliák, könyvek Adobe Reader (pdf) formátumban. A dokumentumok tömörítve (zip) vannak, melyeket a Windows intézővel - letöltés után - ki lehet csomagolni.

 

Református Rádió: A Tiszáninneni és a Tiszántúli Egyházkerületek összefogva a tulajdonosai lehetnek az Európa Rádió Miskolcot üzemeltető KHT-nak. Mert olyan rádióra találtak, amely célkitűzésében műsoraiban érték és mérték adó szeretne lenni. Ez a cél teljes mértékben összeegyeztethető azzal, amit a mi egy Református Rádió arculatában látni kívánunk, s ezzel elindulhat az első magyar református rádió.

 

Parókia Portál: Portálunkat református egyháztagok alapították, önálló, független kezdeményezésként a magyar anyanyelvű reformátusság szolgálatában. Egyházi és földrajzi kötődésünk szerint a Dunamelléki Egyházkerülethez tartozunk, de kezdetektől fogva egységes egészként tekintünk a magyarországi, Kárpát-medencei és a világban szétszórtságban élő magyar reformátusságra. Ezért szolgáltatásaink is határtalanul állnak rendelkezésre. Online Biblia kereső funkcióval: a portál "Igével élünk" - "Bibliák" almenüjében a "PROTESTÁNS ÚJ FORDÍTÁSÚ (revideált) BIBLIA" (bal felső sarokban "Keresés" menüpont)

 

Jézus sírja: Szent Sír-templom 3D-s virtuális túra. Másik lehetséges sírhely egy kertben található: Választhatunk a régi és a kialakítás alatt lévő új honlap közt.

 

Parókia

Cursillo

Linkek

Hitoktatás

Paksi Református Egyházközség | 2020 | Minden jog fenntartva